awsome day

AWSome Day Online Conference

AWSome Day Online Conference là một chương trình đào tạo về đám mây miễn phí, diễn ra trong một ngày do các giảng viên kỹ thuật của AWS giảng dạy, được thiết kế để giúp bạn có thể hiểu các khái niệm của Đám mây AWS, các dịch vụ AWS cốt lõi cũng như cách những dịch vụ này giúp đổi mới ở nhiều ứng dụng và ngành mới để tăng tốc thành công của bạn ở Đám mây AWS.

AWSome Day là hội thảo lý tưởng dành cho những người bắt đầu mà không có kiến thức từ trước về AWS hoặc về đám mây cũng như dành cho các nhà quản lý CNTT, lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ sư hệ thống, nhà quản trị hệ thống, nhà phát triển và kiến trúc sư, những người muốn tìm hiểu thêm về điện toán đám mây và cách bắt đầu trên Đám mây AWS.

Link đăng ký: https://direct.awsviet.vn/public/awsome-day

———-

AWSome Day Online Conference is a free, one-day cloud training delivered by AWS technical instructors designed to enable you with AWS Cloud concepts, core AWS services, and ways these services enable innovation for a variety of new applications and industries to accelerate your success on AWS Cloud.

AWSome Day is ideal for beginners with no prior cloud knowledge, as well as IT managers, system engineers, system administrators, developers, and architects who are eager to learn about cloud computing and how to get started on AWS Cloud.

Registration link: https://direct.awsviet.vn/public/awsome-day

#vietaws #aws #awsusergroup #awsomeday #conference