aws storage day

AWS Storage Day 2021

English version:

Sign up and join AWS on September 2, 2021 for the 3rd AWS Storage Day (Free)!

This year’s AWS Storage Day event will be an exciting day to interact and provide insights and exclusive updates from leaders on AWS Storage. The event will be streamed live from Seattle and you can watch it live on the AWS Twitch channel from 8:30 a.m. – 3:00 p.m. Pacific time (ie 10:30 PM – 2:00 AM local time). Nam) on September 2 to listen to technical and technical interviews and live Q&A sessions.

AWS Storage Day 2021 includes leadership track and technical learning track. Both tracks will highlight how you can use AWS Storage services to optimize and simplify your infrastructure, reduce costs, and innovate with modern applications and driven insights. data-driven on AWS.

Registration link: https://pages.awscloud.com/AWS-Storage-Day-2021.html


Vietnamese version:

Đăng ký và tham gia với AWS vào ngày 2 tháng 9 năm 2021 cho AWS Storage Day lần thứ 3 (Miễn phí)!

Sự kiện AWS Storage Day năm nay sẽ là một ngày thú vị để tương tác và cung cấp insights và những cập nhật độc quyền từ các leaders trên AWS Storage. Sự kiện này sẽ được phát trực tiếp từ Seattle và bạn có thể theo dõi live trên kênh AWS Twitch từ 8:30 sáng – 3:00 chiều theo giờ Thái Bình Dương (tức 10:30 PM – 2:00 AM theo giờ Việt Nam) vào ngày 2 tháng 9 để nghe các session interview và kỹ thuật, live Q&A.

AWS Storage Day 2021 bao gồm leadership track và technical learning track. Cả 2 track này sẽ nêu bật cách bạn có thể sử dụng các dịch vụ AWS Storage để tối ưu hóa và đơn giản hóa cơ sở hạ tầng, giảm chi phí và đổi mới với các ứng dụng hiện đại và thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu (data-driven) trên AWS .

Link đăng ký: https://pages.awscloud.com/AWS-Storage-Day-2021.html